અનુભવવાળો અને પૈસાવાળો ભેગા મળીને ભાગીદારી ધંધો કરે ને જયારે બેય છૂટા પડે ત્યારે, અનુભવવાળો પૈસા લઇ જાય છે ને પૈસાવાળાના ભાગમાં અનુભવ આવે છે..

ગાંધીનગરે હજુ એક મોકળાશ રાખી છે – કોઈ ગામડાની જેમ અહી કોયલ કોઈપણ સમયે ટહુકી શકે ! કોટ બહારના વૃક્ષો પરથી એની કૂઉક, પાછળના ખુલ્લા ખેતરમાંથી મોરનું ટેહુક (ઇકો સેટ કર્યો હોય એવું સંભળાય છે :-P) મારા રૂમની બહાર આંબા પર માય ડીયર કીકુનું ‘કાક કાક’ તો ખરું જ ! (પક્ષીઓને આ નિરાંત – આપણે તો આંખ ઉઘાડીને તરત ગાવા મંડીએ તો બધા કાન દઈને સાંભળવાને બદલે આંખો દઈને સાંભળે – કે – છોરો ગાંડો થઇ ગ્યો ;

Advertisements

Hello world!

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Advertisements